Plan lekcji od 30.05.2016
Oddzialy
1A 1SP 1A 1B 1SP 1B 1C 1SP 1C 1D 1SP 1D 2A 2SP 2A 2B 2SP 2B 2C 2SP 2C 3A 3SP 3A 3B 3SP 3B 3G 3SP 3G 4A 4SP 4A 4B 4SP 4B 5A 5SP 5A 5B 5SP 5B 6A 6SP 6A 6B 6SP 6B 6C 6SP 6C 1aG 1Gim 1a 1bG 1Gim 1b 1cG 1Gim 1c 1dG 1Gim 1d 1eG 1Gim 1e 2aG 2Gim 2a 2bG 2Gim 2b 2cG 2Gim 2c 3aG 3Gim 3a 3bG 3Gim 3b 3cG 3Gim 3c 3kG 3Gim 3k